logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa grudzień 2015

Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie darmowapomocprawna opublikowało miejsca i godziny pracy kolejnych punktów pomocy prawnej, które będą działać na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej - w województwach: śląskim, małopolskim, podlaskim i pomorskim. W sumie opublikowano plany dla piętnastu województw. Jak informuje ministerstwo, ostateczna lista zostanie opublikowana na początku stycznia 2016 r. więcej>>

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz edukacji prawnej).Rozporządzenie  opisuje m.in. warunki, jakie ma spełniać punkt poradnictwa, określa wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zakres informacji, które powiaty zobowiązane są do przekazywania właściwym organom.
Rozporządzenie>>
Załącznik 1 >>
Załącznik 2>>


Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w 19 numerze biuletynu "INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze", z dnia 26 listopada 2015 roku, opublikowało ekspertyzę dr. Witolda Klausa na temat przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 5 sierpnia 2015 r., poz. 1255). Dostęp do biuletynu: 


Senat RP i Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na Dzień Praw Człowieka 12 grudnia 2015 r., w godz. 10.00–14.00, w gmachu Senatu przy ul. Wiejskiej 6 (wejście B II). Tego dnia przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędów państwowych będą odpowiadali na pytania obywateli dotyczące m.in. praw dzieci i młodzieży, praw pacjentów, kierowców, klientów banków. Odniosą się także do problemów osób uzależnionych i ich rodzin, osób w żałobie czy ofiar przemocy. W godz. 11.00–12.30 odbędzie się również debata nt. obywatelskiego prawa do informacji, w której udział wezmą m.in. senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich, reprezentanci organizacji pozarządowych.  Spotkanie i debata mają charakter otwarty. Więcej informacji>>Centrum Pro Bono ogłosiło kolejną edycję konkursu Prawnik Pro Bono. Konkurs organizują Fundacja Uniwersyteckich poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita. Nagradzani są w nim prawnicy, którzy wyróżniają się w swojej działalności, pomagając nieodpłatnie potrzebującym ludziom i organizacjom. Kandydatury można zgłaszać do 29 lutego b.r. na adres: biuro@centrumprobono.pl
Regulamin konkursu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe „Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów w 2016 r.” Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2015 roku. Więcej>>

11 grudnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Fundusz Społeczny na rzecz rynku pracy i pomocy społecznej”, organizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), w dwóch obszarach tematycznych, podlegających ministerstwu. Uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się m.in. o stanie wdrażania poszczególnych działań, w tym o procesie wyboru projektów w konkursach ogłoszonych w 2015 r. oraz o tematyce konkursów zaplanowanych na 2016 r. Rejestracja uczestników do 9 grudnia 2015 r. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie: www.kapitalludzki.gov.pl/konferencje. Więcej>>

10 grudnia 2015 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się konferencja „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”, na której m.in. omówione zostaną nowe rozwiązania z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Program konferencji
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do 4 grudnia br., na adres: mediacja@ms.gov.pl


8 grudnia 2015 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona działaniom w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, na której m.in. omówione zostaną nowe regulacje prawne dotyczące przemocy.  Program konferencji. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do 4 grudnia br., na adres: Magdalena.Bochinska@ms.gov.pl
 
1 grudnia ruszył II nabór do konkursu FIO 2016 w ramach Priorytetu 2 „Aktywne społeczeństwo” (kwestia horyzontalna: projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich). Wnioski można składać do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Więcej informacji >>

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr