logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa styczeń 2016


Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiciel Komisji Polityki Senioralnej, poinformował o stanie wdrażania systemu pomocy prawnej, który działa od stycznia 2016 roku, na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Z informacji uzyskanych z urzędów wojewódzkich wynika, że nie otwarto jedynie 2,3 % z zakładanych 1524 punktów pomocy prawnej, a dotyczy to 19 powiatów. Ponieważ nie obowiązuje rejonizacja, każdy z potrzebujących pomocy prawnej (należący do grupy uprawnionych do otrzymania jej bezpłatnie) może zgłaszać się do pozostałych punktów czytaj więcej>>

 
 
Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.  Partnerami projektu mogą być organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni, którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie uczestniczyć będą z Ministerstwem Sprawiedliwości w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Tytuł projektu: Pogłębione konsultacje publiczne w sprawie skutecznego pozbawiania sprawców korzyści pochodzących z przestępstwa.Oferty należy składać do 15 lutego 2016 . Więcej informacji i regulamin


Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie”. Nabór prowadzony jest w ramach działania 2.17 "Skuteczny wymiar sprawiedliwości", priorytet II "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji". Osoby, które uzyskają wpis do wykazu kandydatów na ekspertów PO WER prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą, będą mogły świadczyć usługi eksperckie w zakresie wyboru projektów w powyższym obszarze. Szczegółowe informacje o naborze znajdą się w ogłoszeniu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości czytaj>>Do końca lutego można jeszcze zgłaszać nominacje do tegorocznej edycji konkursu Prawnik Pro Bono.
 Konkurs organizują Fundacja Uniwersyteckich poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita. Nagradzani są w nim prawnicy, którzy wyróżniają się w swojej działalności, pomagając nieodpłatnie potrzebującym ludziom i organizacjom. Kandydatury można zgłaszać do 29 lutego b.r. na adres: biuro@centrumprobono.pl
Regulamin konkursu


Od stycznia 2016 r. w całej Polsce ruszyła darmowa pomoc prawna. Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie darmowapomocprawna opublikowało harmonogramy prac punktów darmowej pomocy prawnej z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego więcej>>

 1 stycznia weszła w życie  nowela ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RPCudzoziemiec ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także ten, który otrzyma negatywną decyzję, będzie miał prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej.  W myśl nowelizacji prawna pomoc dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, pozbawionych statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, obejmie postępowania na etapie przedsądowym. Będzie świadczona m.in. przez adwokatów, radców prawnych i organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC). Cudzoziemiec będzie miał także zapewnionego pełnomocnika oraz tłumacza przed organem drugiej instancji - Radą ds. Uchodźców. Tekst ustawy>>

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr