logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa luty 2016 W dniu 7 marca br. w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie odbędzie się  konferencja naukowa „(Nie)świadomość prawna Polaków”, na której  przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskiego badania, w którym sprawdzano wiedzę prawną dorosłych Polaków oraz mierzono jak oceniają i na ile ufają kluczowym instytucjom publicznym reprezentującym m.in. władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pytano między innymi czy Polacy wiedzą, kto w Polsce tworzy prawo, jaka jest znajomość podstawowych zagadnień prawnych, jaką pozycję na tle innych instytucji publicznych posiada wymiar sprawiedliwości i jak kształtuje się poczucie sprawiedliwości w Polsce. Organizatorami konferencji są. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wydawnictwo CH Beck. Więcej>>

Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję "Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce - nowe otwarcie", która odbędzie się 23 marca 2016 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem konferencji jest prezentacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przeprowadzenie wstępnej dyskusji nad jego założeniami i zainicjowanie współpracy w przygotowaniu Programu. Więcej>>

Konkurs dotacyjny "Świadomy Obywatel – program upowszechniania idei poradnictwa obywatelskiego i mediacji": Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych "Świadomy Obywatel – program upowszechniania idei poradnictwa obywatelskiego i mediacji we Wrocławiu 2016". Oferty należy składać do 17 marca 2016 r. Więcej>>

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016 odbędzie się w tym roku w dniach  22 lutego – 27 lutego. Zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się lista punktów, w których będzie udzielana pomoc. Więcej>>

 Ruszyła kampania „Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.” Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach realizacji Projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014) w drodze przetargu nieograniczonego zamówił przygotowanie media planu oraz realizację kampanii społecznej w Polsce na temat alternatywnej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja. Realizacja kampanii przypadnie w lutym-marcu 2016 r. czytaj więcej>>


Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinach:
1. wymiar sprawiedliwości – studia podyplomowe dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.
2. wymiar sprawiedliwości – szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Więcej>>

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, od 1 lutego działają wszystkie 1524 punkty darmowej pomocy prawnej - poinformował portal kancelaria.lex.pl. Więcej informacji>> 


Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję o unieważnieniu X konkursu ofert na pomoc świadkom i osobom im najbliższym czytaj więcej>>

W środę 10.02.16  w Warszawie, przy ul. Wolność 1/3 odbędą się dwa spotkania środowisk mediatorów: w godz. 11:00-16:00, Kongres Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, natomiast w godz. 14:00-17:00 kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów,  które poświęcone zostanie wdrażaniu nowych przepisów prawa regulujących mediacje w Polsce. Gościem posiedzenia będzie SSA Waldemar Żurek - Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa,  Jana Ciszewski z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koordynatorzy ds. mediacji w Sądach Okręgowych.

Program:
1/ prezentacja wizji mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości
2/ ład korporacyjny na rynku mediacji - inicjatywy integrujące i podnoszące kwalifikacje mediatorów
Więcej informacji i rejestracja>>

Polska Izba Mediatorów [PIM] zaprasza mediatorów na bezpłatne warsztaty superwizyjne przygotowujące do pracy w świetle nowych przepisów regulujących mediacje od 1.01.2016 roku. Podczas warsztatów prezentowane będą casusy spraw sądowych kierowanych do mediacji. Uczestnicy będą mieli możliwość podjąć praktykę mediacyjną na otwartym rynku zleceń lub stażu przy jednej z organizacji zrzeszonej w PIM. Warsztaty odbywają się w 10 największych polskich miastach więcej informacji>>

Instytut Spraw Publicznych w 2016 roku będzie monitorował skutki wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, przede wszystkim z perspektywy organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie. Monitoring będzie oparty na ogólnodostępnych danych dotyczących funkcjonowania Ustawy, jak też na informacjach zbieranych przez Instytut Spraw Publicznych od organizacji pozarządowych, samorządów, a także od obywateli. O wynikach badania będziemy informować na stronach obywateliprawo.pl. Więcej w raporcie wstępnym, z wczesnego etapu wdrażania ustawy.


Wszystkie osoby z niewypłacalnym długiem lub organizacje będa mogły skorzystać z konsultacji prawnych, które odbędą się  w dniach 10-18 lutego w Warszawie.  Projekt realizowany  przez Fundację Inspiratornia w ramach edukacji ekonomicznej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim ma na celu pomoc osobom zadłużonym. W ramach wsparcia możliwe jest indywidualne spotkanie z prawnikiem oraz konsultacje pism procesowych i innych istotnych dokumentów czytaj więcej>>

29 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.Regulacja dotycząca kwalifikacji stałych mediatorów została wprowadzona ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która weszła w życie z początkiem roku. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów składa się do prezesa sądu okręgowego na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Kandydat musi przedłożyć również oświadczenia o niekaralności oraz dotyczące wieku i znajomości języka polskiego. W celu umożliwienia weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności, mediator powinien zgromadzić i przedłożyć takie dokumenty, które w przekonujący sposób potwierdzą jego profesjonalne przygotowanie. Tekst rozporządzenia >>

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr