logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa czerwiec 2016

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych  przyjęło stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie wspólna i skoordynowana działalność. Osiągnięcie tak określonego celu nie będzie jednakże możliwe bez nakładów finansowych, choćby na stworzenie materiałów dydaktycznych w formule najtrafniej dobranej do oczekiwanych efektów. Pełny tekst stanowiska>>

Decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej, 17 czerwca 2016 r. powołano 13 nowych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, reprezentujących organizacje pozarządowe. Więcej>>


Petycje, składane drogą elektroniczną nie będą musiały być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, choć można będzie opatrzyć je takim podpisem – wynika z autopoprawki zgłoszonej przez Ministra Rozwoju do projektu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Wcześniej przygotowano projekt, zakładający, że petycja składana drogą elektroniczną będzie musiała być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Taki wymóg znacząco ograniczyłby krąg osób, które mogłyby składać e-petycje. W związku ze złożeniem pisma w tej sprawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Rozwoju wprowadził do projektu autopoprawkę uwzględniającą zgłoszone przez RPO uwagi. Pismo Ministerstwa Rozwoju w sprawie petycji

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”. Więcej>>

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych po raz pierwszy z „Rzeczpospolitą" przygotowała Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Wygrała Łódź. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Białymstoku, a na trzecim – Uniwersytet Jagielloński. Więcej>>

Co Twoim zdaniem czyni kogoś aktywnym obywatelem? – odpowiedź na to pytanie jest celem pierwszej części badania “Active Citizenship Scorecard”, zainicjowanego przez Europejską Grupę Roboczą ds. Partycypacji i przeprowadzanego w całej Europie. Przygotowana w 7 językach ankieta ma zweryfikować, jak wygląda pojęcie aktywnego obywatelstwa w różnych krajach Europy. Instytut Spraw Publicznych zachęca do wyrażenia swojej opinii i wypełnienia ankiety (do 12 czerwca włącznie). Więcej>>


1 czerwca 2016 roku rozpoczęło działalność Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Koszalinie, prowadzone przez Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Koszalin. Uroczyste otwarcie biura z udziałem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Krzysztofa Olkowicza, nastąpiło 30 maja. Porady są bezpłatne. Biuro mieści się przy ul. Piłsudskiego 6/2. Porady udzielane są w poniedziałki, środy i czwartki, w godz. 17-18. Więcej>>

 
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z postulatem wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom popierającym obywatelski projekt ustawy na składanie podpisów drogą elektroniczną. Zgodnie z Konstytucją RP inicjatywa ustawodawcza przysługuje (również) grupie co najmniej 100 tys. obywateli, posiadających czynne prawo wyborcze. Według dotychczasowych przepisów, podpisy obywateli, którzy poparli daną inicjatywę, muszą być zbierane i przekazywane w formie papierowej. Wystąpienie RPO


Ministerstwa oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego dostały do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów o powołaniu Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi. Tekst projektu zarządzenia BIP KPRM

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr