logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa sierpień 2016

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości opublikował zaproszenie do zgłaszania grup roboczych w ramach konferencji „Mediacja misją dobrych usług”/ „Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się 10 października 2016 roku w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zgłoszenia grup roboczych przyjmowane będą do piątku 16 września. Więcej informacji o konferencji i formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj>>

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października. Oba wydarzenia będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.
Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. Więcej informacji >>

Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza na konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która odbędzie się w dniu 15 września br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane prace nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz informacje dotyczące naborów i zasad realizacji projektów w ramach Działania 2.16 PO WER. W drugiej części konferencji odbędzie się spotkanie warsztatowe z pracownikami Departamentu Spraw Obywatelskich, którzy udzielą informacji dotyczących ogłoszonego konkursu pt. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Program konferencji i formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj>>

Związek Biur Porad Obywatelskich uruchomił forum, na którym można zadawać pytania z zakresu poradnictwa obywatelskiego. Eksperci ZBPO odpowiedzą bezpłatnie na wszelkie zadane pytania i wątpliwości . Forum dostępne jest na stronie Informatora Obywatelskiego: http://poradyobywatelskie.zbpo.org.pl/forum/ 


Od 3 września 2016 zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra RPiPS dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z realizacji. Więcej informacji tutaj>>


Trwa nabór projektów do krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”. EUCPN organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) oraz Konferencję Dobrych Praktyk. W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowacja, jako kraj sprawujący  prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem konkursu i konferencji jest „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym” (ang. Prevention of crimes committed on elderly people). Więcej o konkursie>>


Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało Regulamin Konkursu FIO 2017. Informacje dotyczące konkursu zostaną przekazane w najbliższym czasie. Z regulaminem można zapoznać się tutaj>>

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (Urząd Marszałkowski WZ) zaprasza na spotkanie dotyczące „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Spotkanie odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. w Szczecinie. Więcej>>


 IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES MEDIATORÓW RODZINNYCH odbędzie się w Warszawie, w dniach 2-4 września br. Projekt adresowany jest do mediatorów rodzinnych, terapeutów, działaczy społecznych, samorządowców, nauczycieli, pracowników socjalnych, sędziów i kuratorów sądowych.Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska negocjatorów, opracowanie i wdrożenie standardów mediatorów rodzinnych,podnoszenie kwalifikacji i kompetencji profesjonalnych mediatorów rodzinnych oraz promocja modeli współpracy na rynku mediacji. Więcej>> 


Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.
Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Więcej>>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok". Propozycje do Programu należy zgłaszać do 15 sierpnia br. Więcej>>

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa za szczególne dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Kandydatów z całej Polski mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe. Nagroda może być przyznawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą e-mailową na adres: nagroda.macieja.lisa@brpo.gov.pl do 11 września 2016 r. Więcej>>

 

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr