logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa październik 2016

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Więcej>>

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza na spotkanie informacyjne dot. konkursu Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16 organizowane przez Instytucję Pośredniczącą w KPRM w dniu 27 października 2016 r. Program spotkania i formularz zgłoszeniowy>>

Ruszają obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji  -Tygodnia Mediacji 2016 (17-22 października 2016 r.). Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano informację o inicjatywach lokalnych zgłoszonych przez podmioty, które włączyły się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji. Więcej>>

Konkurs UOKiK: Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia. Oferty należy składać do 7 listopada 2016 r.
Informacje na temat konkursu i dokumenty tutaj>>:


Ankieta dotycząca systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz innych form poradnictwa prawnego i obywatelskiego
Instytut Spraw Publicznych prowadzi monitoring stosowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w szczególności pod kątem wpływu na działalność organizacji pozarządowych. Wyniki monitoringu zostaną przedstawione w raporcie, który ukaże się w grudniu bieżącego roku. Oprócz wyników, raport będzie także zawierał wnioski i rekomendacje dotyczące zmian systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, służących zwiększeniu jego skuteczności i użyteczności.
Niezwykle cenne będą dla nas Państwa opinie na temat skutków działania ustawy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety: 

WYPEŁNIJ FORMULARZ


Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarzadowych  w dniach 20-21 października 2016 r. organizuje konferencję w ramach przygotowań  do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wrzesień 2017 r.). W konferencji wezmą udział osoby ze środowiska organizacji pozarządowych oraz  reprezentanci Rządu RP .Tematem wydzarzenia będą kierunki, w jakich zmierza obecnie III sektor,  współpraca z rządem oraz aspekty prawne.
Program konferencji>>
Więcej informacji >>

 

 Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. Uwagi można zgłaszać do 24 października 2016 r. Więcej>>

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych”. Ogłoszenie konkursowe>>

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego zaprasza  do zapoznania się z propozycją założeń Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2018 – 2023, które zostały zaprezentowane na posiedzeniu Komitetu Sterującego – Monitorującego FIO w dniu 29 września 2016 r. Więcej>>

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr