logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa listopad 2016

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie ich powierzenia.Realizacja zadania pt. Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń, a także sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2016 roku. Więcej>>


Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza do udziału w konferencji "Aktywni – zdolni do zmiany. Poradnictwo obywatelskie w społecznościach lokalnych", która odbędzie się 2 grudnia 2016 r. w godz.10.30 – 17.00  w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy m.st.Warszawy, Al.Solidarności 70. Poradnictwo obywatelskie to szczególny typ usług, który łączy doradztwo i edukację obywatelską i prawną z motywowaniem i zachęcaniem obywateli do aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i udzielaniem im wsparcia, gdy taką aktywność podejmą. To, co poradnictwo obywatelskie oferuje i do kogo jego oferta jest skierowana, stanowi przykład działań „u podstaw” – przygotowuje do aktywności tych, którzy zazwyczaj aktywni nie są. Jak funkcja ta  jest realizowana w różnych lokalnych społecznościach przez Biura Porad Obywatelskich oraz jakie są wyzwania i kierunki rozwoju, o tym będziemy dyskutować podczas konferencji.
Szczegółowy program konferencji, jak i formularz rejestracyjny poprzez stronę. Więcej>>


Senat RP oraz Instytut Spraw Publicznych zapraszają na konferencję Doświadczenia stosowania ustawy o petycjach. Dobre i złe praktyki, znaki zapytania, propozycje zmian. Konferencja jest okazją do zaprezentowania raportu z monitoringu stosowania ustawy o petycjach. W jej trakcie przedstawione zostaną najważniejsze wyniki monitoringu, przykłady dobrych i złych praktyk, wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy oraz propozycje zmian służące zwiększeniu skuteczności i użyteczności składania i rozpatrywania petycji. Konferencja odbędzie się 25 listopada br. o godz. 11:00 w gmachu Senatu RP. Więcej informacji i rejestracja>> 
  
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłosiła konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów powszechnych”. Nabór potrwa od 31 października do 25 listopada 2016 r. Więcej informacji>>

Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości. Oferty można składać do  środy, 16 listopada br. Więcej>>

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr