logo
menu
isp

Edukacja prawna i obywatelska

„Łączenie wiedzy, umiejętności i postaw, które pozwolą młodym ludziom stać się aktywnymi obywatelami posiadającymi umiejętność kształtowania przyszłości naszych demokratycznych społeczeństw Europy to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim w XXI wieku stają systemy edukacji. Edukacja obywatelska należy do najważniejszych sposobów, jakie państwa europejskie stosują w celu umożliwienia młodym ludziom zdobycia kompetencji społecznych i obywatelskich, które będą im w przyszłości potrzebne. […]

Krajowe programy kształcenia pokazują bardzo wyraźnie, że edukacja obywatelska powinna mieć szeroki zakres, obejmować przekazywanie wiedzy, zdobywanie umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia, rozwój wartości i postaw demokratycznych; powinna też promować aktywne zaangażowanie młodych ludzi w życie szkół lub lokalnych społeczności.”
Edukacja obywatelska w Europie, raport Euridice, FRSE, 2012, str 97
 
„Edukacja młodzieży szkolnej i studentów w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uczy świadomości prawnej. Po drugie, edukacja prawna młodzieży może być skutecznym działaniem profilaktycznym. W młodości łatwiej jest wyrobić poczucie odpowiedzialności obywatelskiej oraz tak ukierunkować wybory młodego człowieka, by były one zgodne z prawem. Po trzecie wreszcie, metody aktywizujące w czasie zajęć edukacyjnych mogą prowadzić do wzmocnienia siły przekazywanej wiedzy. Zajęcia praktyczne prawa pozwalają bowiem studentom i uczniom zetknąć się z własnymi poglądami oraz wartościami. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów. […] Znajomość tych podstaw to niezbędne minimum dla obywatela, który chce swobodnie poruszać się we współczesnym świecie i świadomie uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa.”http://ms.gov.pl/pl/edukacja-prawna/


Ekspertyzy

Materiały

Inne:


Ciekawe linki:
 

Galeria zdjęć

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr