logo
menu
isp

Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych

 
 
Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych (PWOP) pojawiła się we wrześniu 2012 roku. Ideą Platformy są wspólne działania organizacji poradniczych na rzecz poradnictwa prawnego i obywatelskiego, prowadzonego przez organizacje pozarządowe i szkoły wyższe. W ciągu dwóch lat zyskaliśmy 42 członków – organizacji społecznych, działających na niwie poradnictwa. Lista członków PWOP 2014
Deklaracja uczestnictwa PWOP. Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Działania w 2015 roku
  • Udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Wspólne Stanowisko Platformy Organizacji Poradniczych przekazano do rządu w grudniu 2014r., jeszcze przed ogłoszeniem konsultacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które odbywały się do 5 stycznia 2015r. W styczniu 2015r członkowie Platformy oraz inne organizacje poradnicze składały odrębne pisma w sprawie ustawy.
  • 20 lutego 2015 r. wystosowano list do przewodniczącego sejmowej podkomisji ds. organizacji pozarządowych posła Tadeusza Tomaszewskiego  w sprawie zapisu dotyczącego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
  • Wypracowanie wspólnego Stanowiska PWOP wobec projektu ustawy. Stanowisko zostało przesłane 30 marca 2015 r. do Prezes Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości, a po zebraniu większego poparcia od innych organizacji pozarządowych, 21 kwietnia 2015 r.  – do wszystkich posłów i senatorów. List do Pani Premier RP Ewy Kopacz ze stanowiskiem Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości 
  • Zbieranie poparcia organizacji  pod stanowiskiem Rady Działalności Pożytku Publicznego, z dnia 5 maja 2015 r., w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.  Sformułowano wzór listu – wzór listu-apelu do posłów i zaproponowano wysyłanie listów przez organizacje do posłów ze swojego regionu oraz posłów uczestniczących w pracach podkomisji sejmowej ds. ustawy.
 

Działania w 2014 roku
11 czerwca 2014r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Podstawą do rozmowy były zagadnienia ustalone na spotkaniu Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych w dniu 26 marca 2014r.  Zdecydowaliśmy się poruszyć temat trudnej sytuacji organizacji poradniczych wobec zakończenia finansowania z dotychczasowych źródeł i braku w najbliższej perspektywie nowych. Więcej o przebiegu spotkania z ministrem pracy i polityki społecznej

Opracowano i przesłano stanowisko Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych wobec propozycji dotyczących zwolnienia z podatku VAT/podatku PIT bezpłatnej pomocy prawnej  zawartej w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (wersji z dnia 2 października 2013 roku).  Przedstawiciele Platformy wzięli udział w spotkaniu, zwołanemu na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego, na temat w/w projektu Ustawy oraz proponowanych przez trzeci sektor zmian. Na spotkaniu tym przedstawiono stanowisko Platformy, które był spójne z propozycjami RDPP.

Wystosowano list do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z pytaniem o dalsze losy poradnictwa prawnego i obywatelskiego, wobec braku zapisów dotyczących poradnictwa w przyjętych w styczniu bieżącego roku przez Radę Ministrów dokumentach określających nową perspektywę finansową UE. 10 marca 2014r. Odpowiedź Ministra.
 
W 2014r. działania Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych zostały poszerzone również o działania skierowane bezpośrednio do samych organizacji poradniczych – przede wszystkim szkolenia, dotyczące zagadnień PR w organizacji poradniczej, fundraisingowi oraz działalności rzeczniczej.

Działania w 2012 i 2013 roku

W 2012 i 2013 roku, na warsztatach, opracowaliśmy mapę poradnictwa oraz określiliśmy potrzeby rozwojowe poradnictwa. W efekcie prac powstały materiały podsumowujące poszczególne poruszane zagadnienia oraz list do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, będące oficjalnym stanowiskiem PWOP do dokumentu Założeń Umowy Partnerstwa z 5 listopada 2012 r. Jednocześnie wystosowaliśmy listy do 16 Marszałków województw z prośbą o zainteresowanie poradnictwem. Nasze postulaty przedstawiliśmy na konferencji organizowanej przez Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Po opracowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego założeń Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), przedstawiliśmy MRR nasze wstępne propozycje uwzględnienia poradnictwa w tym programie. Odbyło się spotkanie z MRR. Spotkaliśmy się także  z grupą pracującą nad Regionalnym Programem Operacyjnym  w województwie mazowieckim. Przekazaliśmy dane i informacje o poradnictwie do województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Wzięliśmy udział w oficjalnych konsultacjach PO WER, ogłoszonych przez MRR. Równolegle przekazaliśmy nasze uwagi Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej z propozycją spotkania. Wcześniej wysłaliśmy także list do Premiera z pytaniem, dlaczego poradnictwo zniknęło ze Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.

W rezultacie otrzymaliśmy odpowiedź od Minister Bieńkowskiej oraz 7 Marszałków województw. Udało się wprowadzić poradnictwo w projektach RPO woj. mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W odpowiedzi na list do Premiera mamy zapewnienie od Ministra Kultury, że poradnictwo będzie uwzględnione w przyszłej perspektywie.

Ponadto w ramach prac Platformy opracowano dwie analizy dotyczące tematyki poradnictwa w rożnych formach wsparcia dotacyjnego,  w tym Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Odpowiedź na nasze postulaty zgłoszone w ramach konsultacji POWER, prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) była negatywna – nie zostały one uwzględnione w końcowej propozycji tego Programu Operacyjnego.
 
Materiały dodatkowe:

Metodologia współuczestnictwa w pracach RPO WM 2014-2020
 
Analiza konkursów grantowych w ramach których finansowane były projekty poradnictwa prawnego i obywatelskiego w latach 2007 - 2010. Raport podsumowujący
 
Analiza projektów regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w aspekcie możliwości uwzględnienia w ich treści implementacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Magdalena Arczewska


Zobacz też:
Informacja o szkoleniach PWOP
Spotkanie PWOP 26.03.2014
Spotkanie informacyjno-promocyjne dla organizacji poradniczych 20.09.12
Powstała Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych 5.10.12 
Drugie spotkanie Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych 31.10.12
Trzecie spotkanie Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych 19.11.12
Postulaty dotyczące wsparcia rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Zdjęcie: Marzena Czarnecka

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr